DiniErkDiniErk
KHK ile görevden alınıp kendi isteği ile emekli olan memura harcırah verilip verilmeyeceği açığa kavuştu

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, KHK ile görevinden ihraç edilip daha sonra kendi isteği ile emekli oan bir Diyanet çalışanının emeklilere verilen harcıraha hak kazanıp kazanmadığı yönündeki  soruya olumsuz yönde karar verdi.

İşte Diyanet'in o kararı

İlgi : a) 21/03/2017 tarihli ve 66263219 332 sayılı yazı.
b) 375 sayılı KHK’nın 1. maddesinin D bendi.

İlgi (a) yazı ve eki dilekçede; ilçenizde imam-hatip olarak görev yapmakta iken 672 sayılı KHK ile 01 Eylül 2016 tarihinde görevinden ihraç edilen, 15 Ocak 2017 tarihinde de emekli olan .......................'ın normal emeklilere ödenen harcırah (tazminat) talep ettiği belirtilerek, söz konusu tazminatın (eskiden verilen harcırah yerine) ilgili personele ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenmektedir.
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "harcırah verilecek kimseler" başlıklı 4. maddesinin 4. fıkrasında; "Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine … harcırah verilir" hükmü yer almaktadır. Yani cezaen görevine son verilenlere harcırah ödenmeyeceği anlaşılmaktadır.
Diğer yandan 375 sayılı KHK'nin 1. maddesinin D bendinde; "(A) bendi kapsamına giren personelden; … emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, … cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, … damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir",
(A) bendinde; "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na … göre almakta olan personele …" denilmektedir.
Görüldüğü üzere gerek Harcırah Kanunu'nda gerekse de 375 sayılı KHK'de "cezaen olmamak üzere görevine son verilenlere" vurgusu dikkat çekmektedir. Emeklilere eskiden harcırah veriliyordu ve emekli olunca nereye yerleşeceği (mesafe), beyana göre (doğru olup olmadığı) ne kadar masraf ödeneceği konusunda ihtilaflar doğması nedeniyle "tazminat" adı altında standart bir ödeme getirilmiştir. Somut olayda kişinin memuriyetle bağını ifade eden son hali memuriyetten ihraç edilmesi olup, ihraç durumunda iken emeklilik dilekçesi vermiştir. Yani memuriyetle bağı kopmuşken yaptığı işlemler, memurmuş gibi değer kazanmayacaktır. 375 sayılı KHK'de "(A) bendi kapsamına giren personelden; … emekliliğini isteyenlere" denilmekte ve (A) bendinde de "Aylıklarını … almakta olan personel …" denilerek halen çalışmakta olup normal seyrinde
emekliliğini isteyenlerin bu kapsama gireceği anlaşılmaktadır. Ayrıca "cezaen olmamak üzere görevine son verilenler" vurgusu ile kanun koyucunun maksadı açıklanmıştır.
 Mezkur gerekçelerle; adı geçen, emeklilik dilekçesini görevinden ihraç edildikten sonra verdiğinden (4,5 ay sonra), yani memuriyetle bağı koptuktan sonraki süreçte gelişen bu eylem normal "emekliliğini isteme" kategorisinde kabul edilmeyeceği, memuriyetle bağı varken yapılan son işlemin "cezaen görevine son verme" olduğu dikkate alındığında, ilgilinin talep ettiği tazminatın (harcırahın) kendisine ödenemeyeceği mütalaa edilmiştir.


Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

SponsorSponsor