DiniErk
T.C
DANIŞTAY
1. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2017/1422
KARAR NO: 2017/1785
KARAR TARİHİ:17.10.2017

Soruşturma İzni Verilmesi Kararının Gerekçeli Olması Gerektiği

ÖZET:Danıştay Birinci Dairesi, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca yetkili merci tarafından verilen soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlarda gerekçe gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirterek gerekçesiz verilen soruşturma izni verilmesi kararının mevzuata aykırı olduğu


Birinci Daire

İtiraz Edilen Karar Haklarında ön inceleme yapılanlardan . , . , ., ., ., ., . ve . için soruşturma izni verilmemesine, ., … ve … için kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine diğerleri için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının 15.12.2016 tarih ve Kont.Bşk.2016/374 sayılı kararı.

Karara İtiraz Edenler : Haklarında soruşturma izni verilenlerin tümü.

Soruşturulacak Eylemler : ., … , ., ., ., … ve .;

1/a- 18.4.2016 tarih ve 2016/89805 ihale kayıt numaralı Kurumsal Kapasitenin Artırılması Hususunda Yürütülecek olan Eğitim ve Hizmet Alımı işini, birbiriyle bağlantılı firmalardan teklif alarak ve teknik şartnameye rekabeti engelleyici şartlar koyarak yeterli rekabet şartları oluşmadan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak gerçekleştirmek.

. ‘nun; 1/b- Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyerek söz konusu işin mevzuata aykırı gerçekleştirilmesine neden olmak.

…, …, .ve .’ün; 2/a- 19.6.2015 tarih ve 2015/75994 ihale kayıt numaralı İdari ve Mali Sürdürülebilirlik Kapsamında Mali Hizmetler Biriminin Tüm Fonksiyonlarında Mali Danışmanlık Hizmeti Alımı işini, birbiriyle bağlantılı firmalardan teklif alarak ve yeterli rekabet şartları oluşmadan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olarak gerçekleştirmek.

. ‘nun; 2/b- Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyerek söz konusu işin mevzuata aykırı gerçekleştirilmesine neden olmak.

., ., ., .ve .’in; 3/a- 10-17-24-31 Mart ve 7-14-21-28 Nisan 2015 tarihlerinde yapılan Belediye Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Hizmeti Alımı işini, birbiriyle bağlantılı ve idarece tespit edilen firmalardan fiyat teklifi alarak doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirmek.

. ‘nun; 3/b- Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyerek söz konusu işin mevzuata aykırı gerçekleştirilmesine neden olmak.

. , ., ., .ve .’in; 4/a- 20-22 Kasım ve 18-20 Aralık 2015 tarihlerinde yapılan Belediye Personeline Yönelik Mali Mevzuat Hizmet İçi Eğitim Hizmeti Alımı işini, birbiriyle bağlantılı ve idarece tespit edilen firmalardan fiyat teklifi alarak doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirmek.

. ‘nun; 4/b- Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyerek söz konusu işin mevzuata aykırı gerçekleştirilmesine neden olmak.

., … , … , … ve .. ,’ın;

5- 20-22 Mayıs 2016 tarihlerinde doğrudan temin yöntemiyle yapılan Belediye Personeline Yönelik Bütçe Eğitimi Hizmet Alımı işini, usulsüz olarak gerçekleştirmek.

. , . ve .’ün;

6- Doğrudan temin yöntemiyle yapılan 10 Adet Mevzuat Kitabı Alımı işini usulsüz olarak gerçekleştirmek.

… ve .. ,’ın;

7- ………….. İktisadi İşletmesine ait olan “…………….” adlı dergiye doğrudan temin yöntemiyle 1 yıllık abonelik işini usulsüz olarak gerçekleştirmek

Eylem Tarihi : 2016 Yılı ve öncesi.

İçişleri Bakanlığının 28.6.2017 tarih ve 13318 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 15.12.2016 tarih ve Kont.Bşk.2016/374 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Sadullah Tunç’un açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi

Gereği Görüşülüp Düşünüldü : Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, 1/a, 1/b, 2/a, 2/b, 3/a, 3/b, 4/a ve 4/b maddelerinden ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 15.12.2016 tarih ve Kont.Bşk.2016/374 sayılı kararının; 1/a maddesinden …, …, …, …, …, . ve . , 2/a maddesinden ., ., . ve ., 3/a ve 4/a maddelerinden ., ., ., ., ve ., 1/b, 2/b, 3/b ve 4/b maddelerinden … için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçenler tarafından yapılan itirazların reddine,

Diğer taraftan, 5’inci, 6’ncı ve 7’nci maddelerden ilgililere isnat edilen eylemlerle ilgili olarak, ön inceleme raporunda, söz konusu eylemlerde gerekçeleri belirtilmek ve somut tespitlerde bulunulmak suretiyle mevzuata aykırılık bulunmadığının belirtildiği, yetkili merci kararında ise söz konusu eylemlerin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu belirtilerek ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği, oysa 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca yetkili merci tarafından verilen soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlarda gerekçe gösterilmesinin zorunlu olduğu, ön incelemedeki değerlendirmeleri geçersiz kılacak ya da aksi gerekçeler ortaya konulmaksızın ilgililer hakkında soruşturma izni verildiği anlaşıldığından, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının 15.12.2016 tarih ve Kont.Bşk.2016/374 sayılı kararının; 5’inci maddeden …, …, …, … ve …, 6’ncı maddeden …, … ve …, 7’nci maddeden de . ve . için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

Dosyanın, 1/a, 1/b, 2/a, 2/b, 3/a, 3/b, 4/a ve 4/b maddelerinden itirazları reddedilenler yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak….. Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 17.10.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Kararara.com desteğiyle

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

SponsorSponsor