DiniErk
Kamu kurum ve kuruluşlarında, amirlerin maiyetlerindeki memurlara karşı hukuka uygun olmayan ve çalışma huzurunu bozan tutum ve davranışları da görülebilmekte olup, genellikle memurlar tarafından sineye çekilen bu durumlar, disiplin ve adli işlemlere de konu edilebilmektedir.

Amirin, memuruna karşı tutum ve davranışı nasıl olmalıdır?

Amir durumda olan Devlet memurlarının, maiyetinde çalışan memurlara karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerekeceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çeşitli maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Amirin; görev yaptığı kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapma ve yaptırma, maiyetindeki memurları yetiştirme, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etme gibi görev ve sorumluluğu bulunmakla birlikte, memuruna karşı yapması ya da yapmaması gereken tutum ve davranışlar da vardır.
Amir;

-Memurlarına hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmalıdır.

-Yetkilerini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmalıdır.

-Memurlara kanunlara aykırı emir vermemelidir.

-Memurundan özel bir menfaat temin edecek şekilde talepte bulunmamalıdır.

-Memurundan hediye kabul etmemelidir.

-Memuruna borçlanmamalıdır.

Bunların yanı sıra, amirin memuruna; bağırma, kötü davranma, alay etme, küçük düşürme, hakaret etme, fiili saldırıda bulunma gibi bir hakkı da bulunmamaktadır.

Memuruna uygun davranmayan amire karşı yapılabilecek işlemler

Devlet memurları, 657 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve yönetmelik hükümlerinin kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteme ve haklarında uygulanan eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına da sahiptirler.

Müracaat, şikayet ve dava açma

Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı da şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılmalıdır. Şikayet ve müracaatın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin yazımız için tıklayınız…

Memurlar, amirleri tarafından haklarında uygulanacak idari eylem ve işlemlere karşı dava açabilecekleri gibi, amirlerinin kendilerine karşı idari eylem ve işlem niteliğinde olmayan uygunsuz hal ve hareketleri sebebiyle de suç duyurusunda bulunmaları, ceza veya tazminat davası açmaları da mümkündür.

Disiplin

Maiyetindeki memura kötü davranan, küçük düşüren, hakaret eden ya da fiili saldırıda bulunan amirlere disiplin cezası verileceği hususu 657 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre;

-Memurlarına kötü muamelede bulunan amire, kınama cezası,

-Memurlarına karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketlerde bulunan amire, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,

-Memuruna hakarette bulanan ya da onları tehdit eden amire, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası,

-Memuruna karşı fiili tecavüzde bulunan amire, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezası

verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırdığı memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan veya gerekli şartlara rağmen görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan amirlerin, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptıklarının anlaşılması halinde hukuki, mali ve cezai sorumlulukları vardır.

Amirin uygunsuz hal ve hareketinin ıspatı

Amirin memura karşı yaptığı ya da takındığı hukuka uygun olmayan (eşit davranmama, mevzuatı uygulamama, bağırma, kötü davranma, alay etme, küçük düşürme, hakaret etme, fiili saldırıda bulunma gibi) hal veya hareketin, şikayet ya da dava konusu edilmesi her ne kadar mümkün kılınmış ise de uygulamada memurların bu yollara gitmeyi tercih etmedikleri görülmektedir.

Uygunsuz hal ve hareketin ıspatı konusunda yaşanan sıkıntıların yanı sıra, sonuçta amir hakkında işlem yapılmayacağı ve memurun daha fazla zarar göreceği inancının yaygınlığı, memuru şikayet ve dava yoluna başvurmaktan alıkoymaktadır.

memurunyeri.com

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski

SponsorSponsor