DiniErk
Kur’an Kursu Disiplin Kurulunun Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları

Kur’an Kursu disiplin kurulunun kuruluşu

Madde 88 – (1) Kur’an Kursu Disiplin Kurulu,

a) Kur’an kursu yöneticisi,

b) Öğreticiler tarafından seçilen en az bir öğretici (kadrolu, sözleşmeli, vekil, geçici),

c) Her ders yılının ilk ayı içinde öğrenciler tarafından gizli oyla seçilecek bir öğrenci,

ç) Yatılı kurslarda varsa öğreticiler dışındaki diğer personelden bir kişi,

d) Varsa kurs aile birliği yönetiminden, birlik yoksa yönetici tarafından tespit edilecek öğrenci velilerinden bir kişi,

kurs yöneticisinin teklifi ve müftünün onayı ile oluşturulur.

(2) Disiplin kurulunun başkanı, yönetici veya yöneticinin görevlendireceği öğreticidir.

(3) Disiplin kurulu her eğitim yılı başında belirlenir. Görevi yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz.

Kur’an Kursu disiplin kurulunun görevleri

Madde 89 – (1) Kur’an Kursu Disiplin Kurulu;

a) Kursta düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır.

b) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler, bunları ortadan kaldırma yollarını arar.

c) Kurs içinde ve dışında erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.

ç) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psiko-sosyal durumu ile yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler.

d) Yöneticinin gerekli gördüğü zamanlarda toplanarak disiplin yönünden kursun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gereken tedbirler hususunda kurs yönetimine tekliflerde bulunur.

e) Kurs yöneticisinin havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar.

f) Uyarma ve kınama cezası alan öğrencilerden aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin bu cezalarının dosyalarından silinmesini sağlar.

Disiplin kuruluna sevk ve kurulun toplanması

Madde 90 – (1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, konu öncelikle yöneticiye intikal ettirilir.

(2) Kurs yöneticisi uygun görmesi halinde konuyu disiplin kuruluna sevk eder ve en geç 3 gün içerisinde kurs disiplin kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Kurul, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oylama açık şekilde yapılır. Üyeler, çekimser oy kullanamaz. Üyelerin dışında toplantıya çağrılanlar da oy kullanamazlar. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Disiplin kurulu kendi yetkisine giren konuları görüşmek ve en geç 7 gün içinde karara bağlamak zorundadır.

(5) Kurs yöneticisince kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, disiplin kurulu üyeleri kurula katılmak zorundadır. Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski


Sponsor