DiniErk


Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Plan 2019-2023 çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut TÜRK başkanlığında her birimden en az 1 daire başkanı ve diyanet işleri kariyer uzmanları ile taşra teşkilatı adına 3 il müftüsünden oluşturulan 30 kişilik Stratejik Planlama Ekibinin yaptıığı çalışmalarda sona gelindi.


Stratejik Plan için misyon, vizyon, temel değerler, amaç, hedef ve performans göstergeleri belirlendi.

Başkanlığın 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık programı kapsamında Diyanet İşleri Başkanı  başkanlığında başkan yardımcıları ve birim amirlerinden oluşan Strateji Geliştirme Kurulu Kasım ayında Kızılcahamam'da düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

Daha önce Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut TÜRK'ün başkanlığında Stratejik Planlama Ekibi ile yapılan çalıştayda oluşturulan ve ilgili birimlere gönderilerek görüşlerinin alınması suretiyle tekrar düzenlenen taslak metin Strateji Geliştirme Kurulu tarafından değerlendirildi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletiledi.

Son olarak hazırlanan 2019-2023 Stratejik Plan Cumhurbaşkanlığı onayından sonra kamuoyuna sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan planın ön sözünde " Diyanet İşleri Başkanlığının; dinî ve ahlaki değerleri referans alan, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla hazırladığı 2019-2023 Stratejik Planı’nın, ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasında büyük katkı sağlamasını, milletimiz için hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk "Strateji Planı"nın hazırlanma sürecini şöyle dile getirdi.

"Kamu idarelerinin ana hizmetlerini, bu hizmetlerin yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu doğrultuda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından biri olan stratejik plan sayesinde kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi,
kaynak kullanımında kapasitenin artırılması, etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, hesap verebilirlik ile mali saydamlığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla çıkarılan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca kamu kurum ve kuruluşları, çalışmalarını stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme sistemine göre planlamak ve gerçekleştirmekle sorumlu tutulmuştur.

24/06/2018 tarihinde gerçekleştirilen “Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi” sonrasında ülkemizin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçmesiyle birlikte, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Yenileme” başlıklı 18. maddesi gereğince, Başkanlığımızın 2019-2023 dönemi Stratejik Plan hazırlıkları 24/09/2018 tarihli ve E.129789 sayılı Genelge 1 ile başlatılmış olup söz konusu çalışmaların bu Genelge’de belirtilen esaslar çerçevesinde 30/11/2018 tarihine
kadar tamamlanması öngörülmüştür.

Çalışmalar kapsamında 12/10/2018 tarihli ve E.142818 sayılı Genelge 2 ile “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulmuştur. Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için stratejik planlama sürecinin aşamalarını içeren bir program hazırlanmıştır. Stratejik plan hazırlık çalışmalarının genel koordinasyon ve sekretaryasını Strateji Geliştirme Başkanlığı yürütmüştür.


Stratejik Plan çalışmalarında katılımcılığı üst düzeyde sağlamak üzere farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personele ve vatandaşa dış paydaş anketi; Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapmakta olan personele ise iç paydaş anketi gerçekleştirilerek paydaş analizi yapılmıştır.

Başkanlık merkez birimlerini temsilen en az 1’er daire başkanı ve birimlerin strateji koordinatörleri (kariyer uzmanlar ve diğer personel) ile taşrayı temsilen 3 il müftüsünden (İzmir, Eskişehir, Mardin) oluşan Stratejik Planlama Ekibi, konuyla ilgili eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, mevcut durum analizlerinin revize edilmesi ve Strateji Geliştirme Kurulu kararları doğrultusunda Stratejik Plan ilk taslak metnini hazırlamak amacıyla 19-22 Ekim 2018 tarihleri arasında bir çalıştay yapmıştır. Burada katılımcı bir yöntemle hazırlanan ilk taslak metin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından birimlere gönderilerek görüş ve
önerileri istenmiştir. Bu görüş ve öneriler, iç ve dış paydaş anket sonuçları ile Kamu İç Kontrol Standartları gereği oluşturulan Risk Kütüğü de stratejik plan taslağına yansıtılarak Strateji Geliştirme Kurulu’na arz edilmiştir.

Strateji Geliştirme Kurulu, nihai taslak metni oluşturmak üzere 08-10 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen çalıştayda bir araya gelmiştir. Kurul’un çalışmasıyla da zenginleştirilen nihai taslak metin, Strateji Geliştirme Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ulaştırılmıştır.

Mezkûr kurumun görüş ve önerilerini bildirmesinin akabinde gerekli değişiklikler yapılarak Stratejik Plan nihai metni, 31.12.2018 tarihindeki veriler esas alınarak 2019 yılı başından itibaren yürürlüğe konulmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığınca onaya sunulmuştur.

2019-2023 Stratejik Planına ulaşmak için tıklayınız

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski


Sponsor